Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180000898

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:00:29
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:24
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:24
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:23
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:00
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000177

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:02
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:24
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002468

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:24
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:40
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-06-22 00:10:45
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:46
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002182

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:50
2017-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:53
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:16
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:21
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:28
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:31
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:34
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:34
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:02
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:02
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:04
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:04
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:10
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:14
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000898

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:00:29
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:24
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:24
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000366

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:01:23
2018-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000196

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:00
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000177

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:02
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002467

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:24
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002468

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:24
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:40
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-06-22 00:10:45
2017-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:46
2017-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002182

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:50
2017-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:10:53
2017-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:16
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:21
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:28
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:31
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:34
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:11:34
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:02
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:02
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:04
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:04
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:10
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzień 2018-06-22 00:20:14
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32000L0031

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektrych aspektw prawnych usug spoeczestwa informacyjnego, w szczeglnoci handlu elektronicznego, w ramach rynku wewntrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

2000-06-08
32007L0074

DYREKTYWA RADY 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarw przywoonych przez osoby podrujce z pastw trzecich z podatku od wartoci dodanej i akcyzy

2007-12-20
32006L0079

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 padziernika 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z pastw trzecich maych partii towarw o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

2006-10-05
32004L0106

DYREKTYWA RADY 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw akcyzowych oraz opodatkowania skadek ubezpieczeniowych oraz dyrektyw 92/12/EWG w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw objtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

2004-11-16
32004L0074

DYREKTYWA RADY 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajc dyrektyw 2003/96/WE w zakresie moliwoci stosowania przez okrelone Pastwa Czonkowskie czasowych zwolnie lub obniek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energi elektryczn

2004-04-29
32004L0056

DYREKTYWA RADY 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw konsumpcyjnych i podatkw od premii ubezpieczeniowych

2004-04-21
32003L0096

DYREKTYWA RADY 2003/96/WE z dnia 27 padziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przepisw ramowych dotyczcych opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej

2003-10-27
32003L0049

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nalenoci licencyjnych midzy powizanymi spkami rnych Pastw Czonkowskich

2003-03-06
32003L0048

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodw z oszczdnoci w formie wypacanych odsetek

2003-03-06
31995L0060

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejw napdowych i nafty

1995-11-27
31995L0059

Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatkw innych ni podatki obrotowe, wpywajcych na spoycie wyrobw tytoniowych

1995-11-27
31992L0084

Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0083

DYREKTYWA RADY 92/83/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatkw akcyzowych od alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0080

Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od wyrobw tytoniowych innych ni papierosy

1992-10-19
31992L0079

Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od papierosw

1992-10-19
31992L0012

DYREKTYWA RADY 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw podlegajcych podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepywu oraz kontrolowania

1992-02-25
31990L0434

DYREKTYWA RADY z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania majcego zastosowanie w przypadku czenia, podziaw, wnoszenia aktyww i wymiany udziaw, dotyczcych spek rnych Pastw Czonkowskich

1990-07-23
31983L0183

DYREKTYWA RADY z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie od podatku stosowanych do przywozu na stae z Pastw Czonkowskich majtku prywatnego osb fizycznych

1983-03-28
31983L0182

Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie podatkowych we Wsplnocie, dotyczcych niektrych rodkw transportu czasowo wwoonych do jednego Pastwa Czonkowskiego z innego Pastwa Czonkowskiego

1983-03-28
32009R0392

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialnoci przewonikw pasaerskich na morskich drogach wodnych z tytuu wypadkw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32001R0044

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

2000-12-22
32005L0056

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego czenia si spek kapitaowych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32001L0017

DYREKTYWA 2001/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakadw ubezpiecze

2001-03-19
31989L0667

Dwunasta dyrektywa Rady w Sprawie Prawa Spek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczca jednoosobowych spek z ograniczon odpowiedzialnoci

1989-12-21

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 34.90

Cena: 49.90

Cena: 9.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Cena: 44.00

Cena: 49.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu