Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:09
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:11
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:14
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:15
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:16
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:16
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:17
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:17
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:18
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:18
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:20
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:21
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:23
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:26
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:28
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:28
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001354

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:29
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001310

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:30
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001130

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:36
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001088

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:38
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001035

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001019

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000996

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:41
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000913

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:44
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001925

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:09
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:11
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001794

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:14
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:15
2017-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:16
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:16
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:17
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:17
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:18
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:18
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:20
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:21
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:23
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:26
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:28
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001367

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:28
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001354

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:29
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001310

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:30
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001130

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:36
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001088

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:38
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001035

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001019

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:40
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000996

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:41
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000913

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim

obowiązujący na dzie 2017-11-23 00:00:44
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32000L0031

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektrych aspektw prawnych usug spoeczestwa informacyjnego, w szczeglnoci handlu elektronicznego, w ramach rynku wewntrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

2000-06-08
32007L0074

DYREKTYWA RADY 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarw przywoonych przez osoby podrujce z pastw trzecich z podatku od wartoci dodanej i akcyzy

2007-12-20
32006L0079

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 padziernika 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z pastw trzecich maych partii towarw o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

2006-10-05
32004L0106

DYREKTYWA RADY 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw akcyzowych oraz opodatkowania skadek ubezpieczeniowych oraz dyrektyw 92/12/EWG w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw objtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

2004-11-16
32004L0074

DYREKTYWA RADY 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajc dyrektyw 2003/96/WE w zakresie moliwoci stosowania przez okrelone Pastwa Czonkowskie czasowych zwolnie lub obniek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energi elektryczn

2004-04-29
32004L0056

DYREKTYWA RADY 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw konsumpcyjnych i podatkw od premii ubezpieczeniowych

2004-04-21
32003L0096

DYREKTYWA RADY 2003/96/WE z dnia 27 padziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przepisw ramowych dotyczcych opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej

2003-10-27
32003L0049

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nalenoci licencyjnych midzy powizanymi spkami rnych Pastw Czonkowskich

2003-03-06
32003L0048

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodw z oszczdnoci w formie wypacanych odsetek

2003-03-06
31995L0060

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejw napdowych i nafty

1995-11-27
31995L0059

Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatkw innych ni podatki obrotowe, wpywajcych na spoycie wyrobw tytoniowych

1995-11-27
31992L0084

Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0083

DYREKTYWA RADY 92/83/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatkw akcyzowych od alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0080

Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od wyrobw tytoniowych innych ni papierosy

1992-10-19
31992L0079

Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od papierosw

1992-10-19
31992L0012

DYREKTYWA RADY 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw podlegajcych podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepywu oraz kontrolowania

1992-02-25
31990L0434

DYREKTYWA RADY z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania majcego zastosowanie w przypadku czenia, podziaw, wnoszenia aktyww i wymiany udziaw, dotyczcych spek rnych Pastw Czonkowskich

1990-07-23
31983L0183

DYREKTYWA RADY z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie od podatku stosowanych do przywozu na stae z Pastw Czonkowskich majtku prywatnego osb fizycznych

1983-03-28
31983L0182

Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie podatkowych we Wsplnocie, dotyczcych niektrych rodkw transportu czasowo wwoonych do jednego Pastwa Czonkowskiego z innego Pastwa Czonkowskiego

1983-03-28
32009R0392

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialnoci przewonikw pasaerskich na morskich drogach wodnych z tytuu wypadkw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32001R0044

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

2000-12-22
32005L0056

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego czenia si spek kapitaowych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32001L0017

DYREKTYWA 2001/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakadw ubezpiecze

2001-03-19
31989L0667

Dwunasta dyrektywa Rady w Sprawie Prawa Spek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczca jednoosobowych spek z ograniczon odpowiedzialnoci

1989-12-21

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu